Contact


Business Contact:

Address: Binjiang Road, Guangzhou City, No. 536
Code: 510260

Tel: (+8620) 34062151,34062178,34062231
Fax: (+8620) 84448524
Telex:440432 COESK CN

E-mail: business@gzsalvage.cn